اعضا هیئت مدیره

علی عسگری

مؤسس خیریه
اعضا هیئت مدیره

محسن قدسی فر

رئیس هیأت مدیره
اعضا هیئت مدیره

احمد نصر

نائب رئیس
اعضا هیئت مدیره

عباسعلی نصر

جانشین مدیر و خزانه دار

اعضاء تشکیلات خیریه