کمک به بیماران نیازمند

کمک به بیماران نیازمند
مشارکت در روند بهبود بیماران

دست و پنجه نرم کردن با بیماری ، به خودی خود سخت و طاقت فرسا است. اما وقتی این مشکل بزرگ، با بی‌پولی و مشکلات مالی همراه شود، غیر قابل تحمل می شود و بیمار و خانواده اش امیدشان را از دست میدهند.کمک به بیماران نیازمند در تأمین دارو و هزینه های درمان یکی از اهداف این موسسه است که با یاری شما توانسته ایم بخش کوچکی از این هزینه ها را برای نیازمندان تامین نماییم.
امیدواریم برای کمک رسانی بهتر به بیماران نیازمند و تأمین بیشتر هزینه های آنان ما را یاری کنید.