شما خیرین و نیکوکاران می‌توانید با مشاهده چند نمونه کلیپ کوتاه در زمینه یاری رساندن به فقرا و نیازمندان مشاهده کنید تا چالش‌ها و مشکلاتی که این افراد محروم با آن روبرو هستند آشنا شوید.
هدف ما از دعوت شما به مشاهده این کلیپ‌ها، تنها افزایش آگاهی شما از شرایط زندگی فقرا و نیازمندان نیست، بلکه ما به دنبال ایجاد انگیزه ای هستیم، تا شاید بتوانیم تاثیری هرچند ناچیز در زندگی آنها داشته باشیم.