شماره حساب های خیریه

برای کمک های انسان دوستانه از سراسر دنیا

شماره حساب های
خیریه رهپویان امام حسن(ع)

شماره حساب
صادرات توحید

شماره حساب: ۰۱۰۲۷۰۰۲۰۶۰۰۱
شماره کارت: ۵۴۰۰ ۹۰۳۱ ۶۹۱۹ ۶۰۳۷

شماره حساب
ملی مرکزی اصفهان

شماره حساب: ۰۱۰۷۴۳۵۸۵۵۰۰۵
شماره کارت: ۶۴۴۷ ۹۹۸۹ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷

برای پرداخت آنلاین صدقات، نذورات و کمکهای نقدی خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

خیریه رهپویان امام حسن(ع) افراد با شرایط زیر را تحت پوشش خود دارد: